Celem tego przedsięwzięcia jest analiza zagadnień związanych z prezentowaniem sztuki w przestrzeni "publicznej" czy "wspólnej". Imprezy takie realizowane są obecnie w bardzo różny sposób i w zależności od celów artystycznych, skali przedsięwzięcia i specyfiki miast ukazują niezwykle szerokie spektrum rozwiązań formalnych i merytorycznych. Ze względu na siłę oddziaływania marketingowego, mającą zwiększyć rozpoznawalność poszczególnych miejsc/miast oraz na coraz bardziej powszechną metodę ożywiania kultury w mieście obserwujemy stosunkowo duże zainteresowanie tego typu imprezami wśród przedstawicieli administracji publicznej. Chcąc wykorzystać artystyczne przedsięwzięcia w celu promocji miast, regionów (jak również świadomości obywatelskiej, tożsamości narodowej itp.) coraz chętniej wspiera się je finansowo lub/i wizerunkowo. Jednak owe korzyści są nierozerwalnie sprzężone z przeciwnościami natury prawnej, społecznej i moralnej prowadząc bardzo często do nieoczekiwanych reakcji. Proponowany projekt ma na celu przeprowadzenie subiektywnej analizy wszystkich wspomnianych zagadnień prezentacji sztuki w przestrzeni publicznej, zarówno w teorii jak i praktyce.

 

Projekt jest dwuetapowy i zakłada:

Etap I - stworzenie dwujęzycznej publikacji (polska i angielska) zawierającej wywiady z artystami, kuratorami i krytykami, działającymi we wspomnianej materii. Ze względu na wielką rozmaitość projektów i co za tym idzie sposobów rozwiązywania napotykanych problemów, będzie to prezentacja oparta o różne doświadczenia, ukazująca indywidualne spojrzenia i odmienne idee realizowane na różnym gruncie.

Wnioski i refleksje zdobyte podczas pracy nad publikacją wykorzystane zostaną podczas organizacji wystawy finalizującej cały projekt i jednocześnie promującej to wydawnictwo.

Etap II – Wystawa sztuki w przestrzeni publicznej. Koncepcja zbadania współczesnej przestrzeni publicznej zakłada wspólną prace artystów, którzy poprzez moderacje kuratora, wypracują spójną koncepcje promocji, ekspozycji i całego kształtu imprezy z zastrzeżeniem na jej realizację w przestrzeni publicznej/handlowej.